โรงเรียนบ้านนาเหนือ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 4 3 1 0 0 8
ร้อยละ 25.00 % 18.75 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 5 5 2 0 0 73
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 2.35 % 0.00 % 0.00 % 85.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 9 8 3 0 0 81
ร้อยละ 8.91 % 7.92 % 2.97 % 0.00 % 0.00 % 80.20 %

101 : 9 , 8 , 3 , 0 , 0 , 81...8.91 , 7.92 , 2.97 , 0.00 , 0.00 , 80.20 = 20 : 19.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80%

Powered By www.thaieducation.net