โรงเรียนวัดโบราณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 13
ร้อยละ 21.05 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 8 5 27 2 0 163
ร้อยละ 3.90 % 2.44 % 13.17 % 0.98 % 0.00 % 79.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 12 5 29 2 0 176
ร้อยละ 5.36 % 2.23 % 12.95 % 0.89 % 0.00 % 78.57 %

224 : 12 , 5 , 29 , 2 , 0 , 176...5.36 , 2.23 , 12.95 , 0.89 , 0.00 , 78.57 = 48 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net