โรงเรียนวัดโบราณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 19
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 8 7 7 1 0 174
ร้อยละ 4.06 % 3.55 % 3.55 % 0.51 % 0.00 % 88.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 9 7 9 1 0 193
ร้อยละ 4.11 % 3.20 % 4.11 % 0.46 % 0.00 % 88.13 %

219 : 9 , 7 , 9 , 1 , 0 , 193...4.11 , 3.20 , 4.11 , 0.46 , 0.00 , 88.13 = 26 : 11.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.87%

Powered By www.thaieducation.net