โรงเรียนวัดมังคลาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 12
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 8 1 18 2 0 165
ร้อยละ 4.12 % 0.52 % 9.28 % 1.03 % 0.00 % 85.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 8 0 1 42
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 15.09 % 0.00 % 1.89 % 79.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 12 1 26 3 1 219
ร้อยละ 4.58 % 0.38 % 9.92 % 1.15 % 0.38 % 83.59 %

209 : 10 , 1 , 18 , 3 , 0 , 177...4.78 , 0.48 , 8.61 , 1.44 , 0.00 , 84.69 = 32 : 15.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.41%

Powered By www.thaieducation.net