โรงเรียนวัดมังคลาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 12
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 7 0 18 2 0 166
ร้อยละ 3.63 % 0.00 % 9.33 % 1.04 % 0.00 % 86.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 7 0 1 43
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 13.21 % 0.00 % 1.89 % 81.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 11 0 25 3 1 221
ร้อยละ 4.21 % 0.00 % 9.58 % 1.15 % 0.38 % 84.67 %

208 : 9 , 0 , 18 , 3 , 0 , 178...4.33 , 0.00 , 8.65 , 1.44 , 0.00 , 85.58 = 30 : 14.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33%

Powered By www.thaieducation.net