โรงเรียนวัดมังคลาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 14
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 9 0 20 1 0 163
ร้อยละ 4.66 % 0.00 % 10.36 % 0.52 % 0.00 % 84.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 0 9 0 1 42
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 16.98 % 0.00 % 1.89 % 79.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 11 0 29 1 1 219
ร้อยละ 4.21 % 0.00 % 11.11 % 0.38 % 0.38 % 83.91 %

208 : 10 , 0 , 20 , 1 , 0 , 177...4.81 , 0.00 , 9.62 , 0.48 , 0.00 , 85.10 = 31 : 14.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.09%

Powered By www.thaieducation.net