โรงเรียนวัดมังคลาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 4
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 12 0 27 0 9 158
ร้อยละ 5.83 % 0.00 % 13.11 % 0.00 % 4.37 % 76.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 5 0 8 0 5 47
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 12.31 % 0.00 % 7.69 % 72.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 19 0 36 0 14 209
ร้อยละ 6.83 % 0.00 % 12.95 % 0.00 % 5.04 % 75.18 %

213 : 14 , 0 , 28 , 0 , 9 , 162...6.57 , 0.00 , 13.15 , 0.00 , 4.23 , 76.06 = 51 : 23.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 24.82%

Powered By www.thaieducation.net