โรงเรียนวัดมังคลาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 3
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 17 0 22 0 14 147
ร้อยละ 8.50 % 0.00 % 11.00 % 0.00 % 7.00 % 73.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 5 0 15 0 4 46
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 5.71 % 65.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 23 0 38 0 18 196
ร้อยละ 8.36 % 0.00 % 13.82 % 0.00 % 6.55 % 71.27 %

205 : 18 , 0 , 23 , 0 , 14 , 150...8.78 , 0.00 , 11.22 , 0.00 , 6.83 , 73.17 = 55 : 26.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.73%

Powered By www.thaieducation.net