โรงเรียนวัดมังคลาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 0 0 34 0 0 171
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.59 % 0.00 % 0.00 % 83.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 0 0 34 0 0 250
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.97 % 0.00 % 0.00 % 88.03 %

219 : 0 , 0 , 34 , 0 , 0 , 185...0.00 , 0.00 , 15.53 , 0.00 , 0.00 , 84.47 = 34 : 15.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97%

Powered By www.thaieducation.net