โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 0 0 1 -1 0 2
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 50.00 % -50.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 0 0 7 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.50 % 2.50 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %

42 : 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 34...0.00 , 0.00 , 19.05 , 0.00 , 0.00 , 80.95 = 8 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05%

Powered By www.thaieducation.net