โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 2 0 10 2 1 76
ร้อยละ 2.20 % 0.00 % 10.99 % 2.20 % 1.10 % 83.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 2 0 13 2 1 107
ร้อยละ 1.60 % 0.00 % 10.40 % 1.60 % 0.80 % 85.60 %

106 : 2 , 0 , 10 , 2 , 1 , 91...1.89 , 0.00 , 9.43 , 1.89 , 0.94 , 85.85 = 15 : 14.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40%

Powered By www.thaieducation.net