โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 41
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 95.35 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 10 8 13 10 13 162
ร้อยละ 4.63 % 3.70 % 6.02 % 4.63 % 6.02 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 4 1 5 1 4 74
ร้อยละ 4.49 % 1.12 % 5.62 % 1.12 % 4.49 % 83.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 15 9 18 12 17 277
ร้อยละ 4.31 % 2.59 % 5.17 % 3.45 % 4.89 % 79.60 %

259 : 11 , 8 , 13 , 11 , 13 , 203...4.25 , 3.09 , 5.02 , 4.25 , 5.02 , 78.38 = 56 : 21.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40%

Powered By www.thaieducation.net