โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 1 0 1 1 39
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 0.00 % 2.33 % 2.33 % 90.70 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 15 9 17 16 8 151
ร้อยละ 6.94 % 4.17 % 7.87 % 7.41 % 3.70 % 69.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 6 1 6 1 4 71
ร้อยละ 6.74 % 1.12 % 6.74 % 1.12 % 4.49 % 79.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 22 11 23 18 13 261
ร้อยละ 6.32 % 3.16 % 6.61 % 5.17 % 3.74 % 75.00 %

259 : 16 , 10 , 17 , 17 , 9 , 190...6.18 , 3.86 , 6.56 , 6.56 , 3.47 , 73.36 = 69 : 26.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net