โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 37
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 2.38 % 2.38 % 2.38 % 88.10 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 16 9 18 16 9 151
ร้อยละ 7.31 % 4.11 % 8.22 % 7.31 % 4.11 % 68.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 1 1 7 1 5 80
ร้อยละ 1.05 % 1.05 % 7.37 % 1.05 % 5.26 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 356 คน
จำนวน(คน) 18 11 26 18 15 268
ร้อยละ 5.06 % 3.09 % 7.30 % 5.06 % 4.21 % 75.28 %

261 : 17 , 10 , 19 , 17 , 10 , 188...6.51 , 3.83 , 7.28 , 6.51 , 3.83 , 72.03 = 73 : 27.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 356 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 24.72%

Powered By www.thaieducation.net