โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 1 2 1 2 35
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 4.76 % 2.38 % 4.76 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 17 10 20 17 10 145
ร้อยละ 7.76 % 4.57 % 9.13 % 7.76 % 4.57 % 66.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 1 1 8 1 6 78
ร้อยละ 1.05 % 1.05 % 8.42 % 1.05 % 6.32 % 82.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 356 คน
จำนวน(คน) 19 12 30 19 18 258
ร้อยละ 5.34 % 3.37 % 8.43 % 5.34 % 5.06 % 72.47 %

261 : 18 , 11 , 22 , 18 , 12 , 180...6.90 , 4.21 , 8.43 , 6.90 , 4.60 , 68.97 = 81 : 31.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 356 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 27.53%

Powered By www.thaieducation.net