โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 1 1 1 0 1 61
ร้อยละ 1.54 % 1.54 % 1.54 % 0.00 % 1.54 % 93.85 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 2 2 13 1 10 191
ร้อยละ 0.91 % 0.91 % 5.94 % 0.46 % 4.57 % 87.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 1 1 8 1 6 76
ร้อยละ 1.08 % 1.08 % 8.60 % 1.08 % 6.45 % 81.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 4 4 22 2 17 328
ร้อยละ 1.06 % 1.06 % 5.84 % 0.53 % 4.51 % 87.00 %

284 : 3 , 3 , 14 , 1 , 11 , 252...1.06 , 1.06 , 4.93 , 0.35 , 3.87 , 88.73 = 32 : 11.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00%

Powered By www.thaieducation.net