โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 1 1 1 0 1 61
ร้อยละ 1.54 % 1.54 % 1.54 % 0.00 % 1.54 % 93.85 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 2 2 13 1 12 189
ร้อยละ 0.91 % 0.91 % 5.94 % 0.46 % 5.48 % 86.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 1 1 8 1 7 75
ร้อยละ 1.08 % 1.08 % 8.60 % 1.08 % 7.53 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 4 4 22 2 20 325
ร้อยละ 1.06 % 1.06 % 5.84 % 0.53 % 5.31 % 86.21 %

284 : 3 , 3 , 14 , 1 , 13 , 250...1.06 , 1.06 , 4.93 , 0.35 , 4.58 , 88.03 = 34 : 11.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79%

Powered By www.thaieducation.net