โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 60
ร้อยละ 1.54 % 1.54 % 1.54 % 1.54 % 1.54 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 2 2 14 1 14 186
ร้อยละ 0.91 % 0.91 % 6.39 % 0.46 % 6.39 % 84.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 1 1 8 1 8 74
ร้อยละ 1.08 % 1.08 % 8.60 % 1.08 % 8.60 % 79.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 4 4 23 3 23 320
ร้อยละ 1.06 % 1.06 % 6.10 % 0.80 % 6.10 % 84.88 %

284 : 3 , 3 , 15 , 2 , 15 , 246...1.06 , 1.06 , 5.28 , 0.70 , 5.28 , 86.62 = 38 : 13.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.12%

Powered By www.thaieducation.net