โรงเรียนวัดหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 3 5 7 3 3 54
ร้อยละ 4.00 % 6.67 % 9.33 % 4.00 % 4.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
625
จำนวน(คน) 8 16 127 20 28 426
ร้อยละ 1.28 % 2.56 % 20.32 % 3.20 % 4.48 % 68.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 700 คน
จำนวน(คน) 11 21 134 23 31 480
ร้อยละ 1.57 % 3.00 % 19.14 % 3.29 % 4.43 % 68.57 %

700 : 11 , 21 , 134 , 23 , 31 , 480...1.57 , 3.00 , 19.14 , 3.29 , 4.43 , 68.57 = 220 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 700 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 220 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43%

Powered By www.thaieducation.net