โรงเรียนวัดหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 4 6 7 4 3 53
ร้อยละ 5.19 % 7.79 % 9.09 % 5.19 % 3.90 % 68.83 %
ระดับประถมศึกษา
622
จำนวน(คน) 10 20 140 18 35 399
ร้อยละ 1.61 % 3.22 % 22.51 % 2.89 % 5.63 % 64.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 699 คน
จำนวน(คน) 14 26 147 22 38 452
ร้อยละ 2.00 % 3.72 % 21.03 % 3.15 % 5.44 % 64.66 %

699 : 14 , 26 , 147 , 22 , 38 , 452...2.00 , 3.72 , 21.03 , 3.15 , 5.44 , 64.66 = 247 : 35.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 699 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 247 คน คิดเป็นร้อยละ 35.34%

Powered By www.thaieducation.net