โรงเรียนวัดหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 4 6 6 4 0 57
ร้อยละ 5.19 % 7.79 % 7.79 % 5.19 % 0.00 % 74.03 %
ระดับประถมศึกษา
625
จำนวน(คน) 11 20 135 20 40 399
ร้อยละ 1.76 % 3.20 % 21.60 % 3.20 % 6.40 % 63.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 702 คน
จำนวน(คน) 15 26 141 24 40 456
ร้อยละ 2.14 % 3.70 % 20.09 % 3.42 % 5.70 % 64.96 %

702 : 15 , 26 , 141 , 24 , 40 , 456...2.14 , 3.70 , 20.09 , 3.42 , 5.70 , 64.96 = 246 : 35.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 702 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 246 คน คิดเป็นร้อยละ 35.04%

Powered By www.thaieducation.net