โรงเรียนวัดหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 5 5 7 3 0 64
ร้อยละ 5.95 % 5.95 % 8.33 % 3.57 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
621
จำนวน(คน) 12 22 150 22 50 365
ร้อยละ 1.93 % 3.54 % 24.15 % 3.54 % 8.05 % 58.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 705 คน
จำนวน(คน) 17 27 157 25 50 429
ร้อยละ 2.41 % 3.83 % 22.27 % 3.55 % 7.09 % 60.85 %

705 : 17 , 27 , 157 , 25 , 50 , 429...2.41 , 3.83 , 22.27 , 3.55 , 7.09 , 60.85 = 276 : 39.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 705 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 276 คน คิดเป็นร้อยละ 39.15%

Powered By www.thaieducation.net