โรงเรียนวัดหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 7 9 5 7 0 56
ร้อยละ 8.33 % 10.71 % 5.95 % 8.33 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
621
จำนวน(คน) 16 25 140 24 54 362
ร้อยละ 2.58 % 4.03 % 22.54 % 3.86 % 8.70 % 58.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 705 คน
จำนวน(คน) 23 34 145 31 54 418
ร้อยละ 3.26 % 4.82 % 20.57 % 4.40 % 7.66 % 59.29 %

705 : 23 , 34 , 145 , 31 , 54 , 418...3.26 , 4.82 , 20.57 , 4.40 , 7.66 , 59.29 = 287 : 40.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 705 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 287 คน คิดเป็นร้อยละ 40.71%

Powered By www.thaieducation.net