โรงเรียนวัดหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 9 6 5 4 0 60
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 5.95 % 4.76 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
621
จำนวน(คน) 38 35 130 15 54 349
ร้อยละ 6.12 % 5.64 % 20.93 % 2.42 % 8.70 % 56.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 705 คน
จำนวน(คน) 47 41 135 19 54 409
ร้อยละ 6.67 % 5.82 % 19.15 % 2.70 % 7.66 % 58.01 %

705 : 47 , 41 , 135 , 19 , 54 , 409...6.67 , 5.82 , 19.15 , 2.70 , 7.66 , 58.01 = 296 : 41.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 705 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 296 คน คิดเป็นร้อยละ 41.99%

Powered By www.thaieducation.net