โรงเรียนวัดหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 12 9 9 6 1 42
ร้อยละ 15.19 % 11.39 % 11.39 % 7.59 % 1.27 % 53.16 %
ระดับประถมศึกษา
621
จำนวน(คน) 43 40 148 22 70 298
ร้อยละ 6.92 % 6.44 % 23.83 % 3.54 % 11.27 % 47.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 700 คน
จำนวน(คน) 55 49 157 28 71 340
ร้อยละ 7.86 % 7.00 % 22.43 % 4.00 % 10.14 % 48.57 %

700 : 55 , 49 , 157 , 28 , 71 , 340...7.86 , 7.00 , 22.43 , 4.00 , 10.14 , 48.57 = 360 : 51.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 700 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 360 คน คิดเป็นร้อยละ 51.43%

Powered By www.thaieducation.net