โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 3 6 5 3 5 72
ร้อยละ 3.19 % 6.38 % 5.32 % 3.19 % 5.32 % 76.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 2 0 3 2 2 10
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 15.79 % 10.53 % 10.53 % 52.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 5 6 9 7 7 98
ร้อยละ 3.79 % 4.55 % 6.82 % 5.30 % 5.30 % 74.24 %

113 : 3 , 6 , 6 , 5 , 5 , 88...2.65 , 5.31 , 5.31 , 4.42 , 4.42 , 77.88 = 25 : 22.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76%

Powered By www.thaieducation.net