โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 15
ร้อยละ 5.26 % 10.53 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 5 4 5 0 75
ร้อยละ 5.32 % 5.32 % 4.26 % 5.32 % 0.00 % 79.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 13
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 7 8 5 7 1 103
ร้อยละ 5.34 % 6.11 % 3.82 % 5.34 % 0.76 % 78.63 %

113 : 6 , 7 , 4 , 6 , 0 , 90...5.31 , 6.19 , 3.54 , 5.31 , 0.00 , 79.65 = 23 : 20.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.37%

Powered By www.thaieducation.net