โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 2 1 2 0 21
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 5 5 3 8 0 63
ร้อยละ 5.95 % 5.95 % 3.57 % 9.52 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 17
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 9 8 5 11 0 101
ร้อยละ 6.72 % 5.97 % 3.73 % 8.21 % 0.00 % 75.37 %

113 : 8 , 7 , 4 , 10 , 0 , 84...7.08 , 6.19 , 3.54 , 8.85 , 0.00 , 74.34 = 29 : 25.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.63%

Powered By www.thaieducation.net