โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 20
ร้อยละ 10.34 % 10.34 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 7 5 3 8 0 61
ร้อยละ 8.33 % 5.95 % 3.57 % 9.52 % 0.00 % 72.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 17
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 11 9 4 12 0 98
ร้อยละ 8.21 % 6.72 % 2.99 % 8.96 % 0.00 % 73.13 %

113 : 10 , 8 , 3 , 11 , 0 , 81...8.85 , 7.08 , 2.65 , 9.73 , 0.00 , 71.68 = 32 : 28.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87%

Powered By www.thaieducation.net