โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 6 6 3 6 0 8
ร้อยละ 20.69 % 20.69 % 10.34 % 20.69 % 0.00 % 27.59 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 10 8 6 10 0 48
ร้อยละ 12.20 % 9.76 % 7.32 % 12.20 % 0.00 % 58.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 3 3 1 1 0 10
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 55.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 19 17 10 17 0 66
ร้อยละ 14.73 % 13.18 % 7.75 % 13.18 % 0.00 % 51.16 %

111 : 16 , 14 , 9 , 16 , 0 , 56...14.41 , 12.61 , 8.11 , 14.41 , 0.00 , 50.45 = 55 : 49.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84%

Powered By www.thaieducation.net