โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 16
ร้อยละ 15.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 20 4 19 2 0 52
ร้อยละ 20.62 % 4.12 % 19.59 % 2.06 % 0.00 % 53.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 1 12 0 0 23
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 31.58 % 0.00 % 0.00 % 60.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 25 5 32 2 0 91
ร้อยละ 16.13 % 3.23 % 20.65 % 1.29 % 0.00 % 58.71 %

117 : 23 , 4 , 20 , 2 , 0 , 68...19.66 , 3.42 , 17.09 , 1.71 , 0.00 , 58.12 = 49 : 41.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 41.29%

Powered By www.thaieducation.net