โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 15
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 9.09 % 4.55 % 4.55 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 2 2 7 1 1 82
ร้อยละ 2.11 % 2.11 % 7.37 % 1.05 % 1.05 % 86.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 1 19 1 0 24
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 40.43 % 2.13 % 0.00 % 51.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 6 4 28 3 2 121
ร้อยละ 3.66 % 2.44 % 17.07 % 1.83 % 1.22 % 73.78 %

117 : 4 , 3 , 9 , 2 , 2 , 97...3.42 , 2.56 , 7.69 , 1.71 , 1.71 , 82.91 = 20 : 17.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.22%

Powered By www.thaieducation.net