โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 13
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 10.00 % 5.00 % 5.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 2 2 7 1 1 80
ร้อยละ 2.15 % 2.15 % 7.53 % 1.08 % 1.08 % 86.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 1 19 1 0 24
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 40.43 % 2.13 % 0.00 % 51.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 6 4 28 3 2 117
ร้อยละ 3.75 % 2.50 % 17.50 % 1.88 % 1.25 % 73.13 %

113 : 4 , 3 , 9 , 2 , 2 , 93...3.54 , 2.65 , 7.96 , 1.77 , 1.77 , 82.30 = 20 : 17.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88%

Powered By www.thaieducation.net