โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 11
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 11.11 % 5.56 % 5.56 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 2 2 7 1 1 77
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 7.78 % 1.11 % 1.11 % 85.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 2 1 19 1 0 29
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 36.54 % 1.92 % 0.00 % 55.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 6 4 28 3 2 117
ร้อยละ 3.75 % 2.50 % 17.50 % 1.88 % 1.25 % 73.13 %

108 : 4 , 3 , 9 , 2 , 2 , 88...3.70 , 2.78 , 8.33 , 1.85 , 1.85 , 81.48 = 20 : 18.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88%

Powered By www.thaieducation.net