โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 17
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 2 6 1 1 80
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 6.52 % 1.09 % 1.09 % 86.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 1 17 1 0 40
ร้อยละ 3.28 % 1.64 % 27.87 % 1.64 % 0.00 % 65.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 6 4 25 3 1 137
ร้อยละ 3.41 % 2.27 % 14.20 % 1.70 % 0.57 % 77.84 %

115 : 4 , 3 , 8 , 2 , 1 , 97...3.48 , 2.61 , 6.96 , 1.74 , 0.87 , 84.35 = 18 : 15.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.16%

Powered By www.thaieducation.net