โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 18
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 2 6 1 0 81
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 6.52 % 1.09 % 0.00 % 88.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 1 17 1 0 40
ร้อยละ 3.28 % 1.64 % 27.87 % 1.64 % 0.00 % 65.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 6 4 25 2 0 139
ร้อยละ 3.41 % 2.27 % 14.20 % 1.14 % 0.00 % 78.98 %

115 : 4 , 3 , 8 , 1 , 0 , 99...3.48 , 2.61 , 6.96 , 0.87 , 0.00 , 86.09 = 16 : 13.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 21.02%

Powered By www.thaieducation.net