โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 9.38 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 4 14 1 0 71
ร้อยละ 2.17 % 4.35 % 15.22 % 1.09 % 0.00 % 77.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 1 21 1 0 36
ร้อยละ 3.28 % 1.64 % 34.43 % 1.64 % 0.00 % 59.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 4 8 37 2 0 134
ร้อยละ 2.16 % 4.32 % 20.00 % 1.08 % 0.00 % 72.43 %

124 : 2 , 7 , 16 , 1 , 0 , 98...1.61 , 5.65 , 12.90 , 0.81 , 0.00 , 79.03 = 26 : 20.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 27.57%

Powered By www.thaieducation.net