โรงเรียนบ้านห้วยปริก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 3 1 1 15
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 12.50 % 4.17 % 4.17 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 7 7 25 4 15 113
ร้อยละ 4.09 % 4.09 % 14.62 % 2.34 % 8.77 % 66.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 9 9 28 5 16 128
ร้อยละ 4.62 % 4.62 % 14.36 % 2.56 % 8.21 % 65.64 %

195 : 9 , 9 , 28 , 5 , 16 , 128...4.62 , 4.62 , 14.36 , 2.56 , 8.21 , 65.64 = 67 : 34.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 34.36%

Powered By www.thaieducation.net