โรงเรียนบ้านห้วยปริก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 3 3 3 1 18
ร้อยละ 12.50 % 9.38 % 9.38 % 9.38 % 3.13 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 8 12 8 8 8 124
ร้อยละ 4.76 % 7.14 % 4.76 % 4.76 % 4.76 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 12 15 11 11 9 142
ร้อยละ 6.00 % 7.50 % 5.50 % 5.50 % 4.50 % 71.00 %

200 : 12 , 15 , 11 , 11 , 9 , 142...6.00 , 7.50 , 5.50 , 5.50 , 4.50 , 71.00 = 58 : 29.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00%

Powered By www.thaieducation.net