โรงเรียนบ้านห้วยปริก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 5 4 4 4 1 14
ร้อยละ 15.63 % 12.50 % 12.50 % 12.50 % 3.13 % 43.75 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 10 15 10 10 10 114
ร้อยละ 5.92 % 8.88 % 5.92 % 5.92 % 5.92 % 67.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 15 19 14 14 11 128
ร้อยละ 7.46 % 9.45 % 6.97 % 6.97 % 5.47 % 63.68 %

201 : 15 , 19 , 14 , 14 , 11 , 128...7.46 , 9.45 , 6.97 , 6.97 , 5.47 , 63.68 = 73 : 36.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.32%

Powered By www.thaieducation.net