โรงเรียนบ้านห้วยปริก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 7 3 1 3 1 19
ร้อยละ 20.59 % 8.82 % 2.94 % 8.82 % 2.94 % 55.88 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 15 7 9 17 7 114
ร้อยละ 8.88 % 4.14 % 5.33 % 10.06 % 4.14 % 67.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 22 10 10 20 8 133
ร้อยละ 10.84 % 4.93 % 4.93 % 9.85 % 3.94 % 65.52 %

203 : 22 , 10 , 10 , 20 , 8 , 133...10.84 , 4.93 , 4.93 , 9.85 , 3.94 , 65.52 = 70 : 34.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48%

Powered By www.thaieducation.net