โรงเรียนบ้านห้วยปริก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 9 3 1 3 1 17
ร้อยละ 26.47 % 8.82 % 2.94 % 8.82 % 2.94 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 21 10 10 32 10 86
ร้อยละ 12.43 % 5.92 % 5.92 % 18.93 % 5.92 % 50.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 30 13 11 35 11 103
ร้อยละ 14.78 % 6.40 % 5.42 % 17.24 % 5.42 % 50.74 %

203 : 30 , 13 , 11 , 35 , 11 , 103...14.78 , 6.40 , 5.42 , 17.24 , 5.42 , 50.74 = 100 : 49.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 49.26%

Powered By www.thaieducation.net