โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 2 10 6 0 0 68
ร้อยละ 2.33 % 11.63 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
416
จำนวน(คน) 44 12 50 3 0 307
ร้อยละ 10.58 % 2.88 % 12.02 % 0.72 % 0.00 % 73.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 502 คน
จำนวน(คน) 46 22 56 3 0 375
ร้อยละ 9.16 % 4.38 % 11.16 % 0.60 % 0.00 % 74.70 %

502 : 46 , 22 , 56 , 3 , 0 , 375...9.16 , 4.38 , 11.16 , 0.60 , 0.00 , 74.70 = 127 : 25.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 502 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30%

Powered By www.thaieducation.net