โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 3 8 4 1 0 70
ร้อยละ 3.49 % 9.30 % 4.65 % 1.16 % 0.00 % 81.40 %
ระดับประถมศึกษา
416
จำนวน(คน) 43 6 49 7 0 311
ร้อยละ 10.34 % 1.44 % 11.78 % 1.68 % 0.00 % 74.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 502 คน
จำนวน(คน) 46 14 53 8 0 381
ร้อยละ 9.16 % 2.79 % 10.56 % 1.59 % 0.00 % 75.90 %

502 : 46 , 14 , 53 , 8 , 0 , 381...9.16 , 2.79 , 10.56 , 1.59 , 0.00 , 75.90 = 121 : 24.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 502 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10%

Powered By www.thaieducation.net