โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 5 3 3 0 0 76
ร้อยละ 5.75 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 87.36 %
ระดับประถมศึกษา
388
จำนวน(คน) 20 3 14 10 0 341
ร้อยละ 5.15 % 0.77 % 3.61 % 2.58 % 0.00 % 87.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 475 คน
จำนวน(คน) 25 6 17 10 0 417
ร้อยละ 5.26 % 1.26 % 3.58 % 2.11 % 0.00 % 87.79 %

475 : 25 , 6 , 17 , 10 , 0 , 417...5.26 , 1.26 , 3.58 , 2.11 , 0.00 , 87.79 = 58 : 12.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 475 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 12.21%

Powered By www.thaieducation.net