โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 11 3 3 0 0 67
ร้อยละ 13.10 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 79.76 %
ระดับประถมศึกษา
391
จำนวน(คน) 32 5 15 12 2 325
ร้อยละ 8.18 % 1.28 % 3.84 % 3.07 % 0.51 % 83.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 475 คน
จำนวน(คน) 43 8 18 12 2 392
ร้อยละ 9.05 % 1.68 % 3.79 % 2.53 % 0.42 % 82.53 %

475 : 43 , 8 , 18 , 12 , 2 , 392...9.05 , 1.68 , 3.79 , 2.53 , 0.42 , 82.53 = 83 : 17.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 475 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 17.47%

Powered By www.thaieducation.net