โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 11 3 3 0 0 67
ร้อยละ 13.10 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 79.76 %
ระดับประถมศึกษา
388
จำนวน(คน) 32 5 15 15 3 318
ร้อยละ 8.25 % 1.29 % 3.87 % 3.87 % 0.77 % 81.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 472 คน
จำนวน(คน) 43 8 18 15 3 385
ร้อยละ 9.11 % 1.69 % 3.81 % 3.18 % 0.64 % 81.57 %

472 : 43 , 8 , 18 , 15 , 3 , 385...9.11 , 1.69 , 3.81 , 3.18 , 0.64 , 81.57 = 87 : 18.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 472 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 18.43%

Powered By www.thaieducation.net