โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 4 2 4 0 0 15
ร้อยละ 16.00 % 8.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 32 คน
จำนวน(คน) 4 2 5 1 0 20
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 15.63 % 3.13 % 0.00 % 62.50 %

32 : 4 , 2 , 5 , 1 , 0 , 20...12.50 , 6.25 , 15.63 , 3.13 , 0.00 , 62.50 = 12 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net