โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 7 2 9 0 0 0
ร้อยละ 38.89 % 11.11 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 3 6 4 6 1 4
ร้อยละ 12.50 % 25.00 % 16.67 % 25.00 % 4.17 % 16.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 10 8 13 6 1 4
ร้อยละ 23.81 % 19.05 % 30.95 % 14.29 % 2.38 % 9.52 %

42 : 10 , 8 , 13 , 6 , 1 , 4...23.81 , 19.05 , 30.95 , 14.29 , 2.38 , 9.52 = 38 : 90.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48%

Powered By www.thaieducation.net