โรงเรียนบ้านควน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 4 1 0 19
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 15.38 % 3.85 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 4 0 7 2 3 18
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 20.59 % 5.88 % 8.82 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 6 0 11 3 3 37
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 18.33 % 5.00 % 5.00 % 61.67 %

60 : 6 , 0 , 11 , 3 , 3 , 37...10.00 , 0.00 , 18.33 , 5.00 , 5.00 , 61.67 = 23 : 38.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33%

Powered By www.thaieducation.net